Polityka prywatności

Definicje

Administrator danychVMLY&R CRACOW Sp. z o.o. (KRS: 0001023714, NIP: 5252444130 , REGON: 141653603 ) z siedzibą Plac Konesera 11, 03-736 Warszawa, Polska
CookiesDane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
SerwisStrona internetowa Administratora danych dostępną pod adresem: https://prideandglory.pl/
UrządzenieElektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
UżytkownikOsoba korzystająca z Serwisu
Zbiór danychZestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych
KSHUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526).
Ustawa o ochronie danych osobowychUstawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym dokumencie Użytkownik uzyska informacje na temat ogólnych zasad przetwarzania danych w organizacji Administratora danych, informacji o Administratorze danych (w rozumieniu art. 13 RODO), przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą plików Cookies, które mogłyby być wykorzystywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora danych z wykorzystaniem Serwisu w zakresie wynikającym z regulaminu dostępnego w Serwisie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z:
  1. RODO,
  2. Ustawą o ochronie danych osobowych,
  3. oraz innymi przepisami odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu.
 3. W związku z wprowadzoną przez Administratora danych Polityką Ochrony Danych dochowuje on należytej staranności w procesach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu. W szczególności stosuje odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto dostęp do przetwarzanych danych mają wyłącznie osoby upoważnione i podmioty działające na jego wyraźne polecenie.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu dokonywane jest w zakresie wskazanym w § 2 „Klauzula informacyjna”.

§ 2 Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. realizacji umów i dostarczania produktów cyfrowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie wynikającym z regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, m.in. takich jak cele rachunkowe i podatkowe, udostępnianie danych organom państwowym w granicach i  na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych (art.  6  ust.  1  lit. c RODO), w szczególności w formie udostępnienia informacji, o  których mowa w  §5  ust.  5 KSH
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, m.in. takich jak marketing bezpośredni, analiza aktywności w Serwisie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, tworzenie analiz i  statystyk.
 2. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym usługi doradcze lub audytorskie, hostingodawcy, obsłudze księgowej, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w stosunku do wskazanych wyżej celów.
 3. Dane użytkowników będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do zawarcia oraz wykonania umów, a także do czasu odwołania zgody jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług i produktów cyfrowych. W pozostałym zakresie dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w  którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane do czasu ustania uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Administrator danych nie przetwarza żadnych danych osobowych szczególnych kategorii.
 7. Użytkownicy mają prawo do:
  1. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych;
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  3. zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. przeniesienia danych do innego administratora na warunkach opisanych w art. 20 RODO;
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania jest wyłącznie Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora Pawel.Piorun@vmlyr.com lub załatwić swoją sprawę osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora danych.
 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar UE. Administrator wskazuje, że nie będzie przesyłać lub umieszczać danych na portalach społecznościowych takich jak Google, Facebook, Instagram oraz LinkedIn.
 10. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w  związku z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora.
 11. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne w celu możliwości podjęcia i realizacji umów oraz dostarczenia produktów cyfrowych oraz świadczenia usług przez Administratora.
 12. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§ 3 Logi systemów i pliki Cookies

 1. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w  celach technicznych, jedynie w sytuacjach koniecznych i związanych z administracją Serwisu. W takim przypadku przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik automatycznie przekazuje do nas dane dotyczące wersji przeglądarki, czas dostęp i ilość danych, adres IP, które to dane wykorzystywane są w celu poprawy działania Serwisu, weryfikacji pracy serwerów, a także dla celów statystycznych.
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu na Urządzeniu nie są zapisywane żadne pliki tekstowe (Cookies).